Младите хора от Синя коалиция – Пловдив искат оставката на Младежкия делегат на Пловдив

Становище на младежите от Синя коалиция – Пловдив
по представения отчет на Младежкия делегат за периода 2009 – 2010 г.

Ние, младежите от Синя коалиция – Пловдив, уверени, че участието на младите хора в живота на общината е активна част от общата рамка на цялостната политика на Пловдив, изразяваме своето остро недоволство от съдържанието на представения отчет на Младежкия делегат на територията на Община Пловдив за последните 2 години. В него се забелязва както системно нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Младежкия делегат, така и липса на младежка енергия и стимул за работа в защита интересите на младите хора.

Считаме за пълно неуважение към Общински съвет – Пловдив и сериозно административно нарушение невнаснето в срок (до 15 февруари) вече 2 поредни години на отчета на Младежкия делегат, което е нарушение на чл. 25 от неговия Правилник. Докладът му беше набързо входиран едва на 8 април 2011, само 2 дни, след като беше отправено официално запитване от Синята коалиция какво се случва с дейността му.

Нарушение на чл. 26 е липсата на конкретна и подробна информация относно естеството на подадените жалби и сигнали. Липсва информация за подадени от него месечни анализи за постъпилите жалби до ПК „Младежта, децата и спорта“ съгласно чл 24 от Правилника му. Иключително малкият брой на жалбите за година и половина отчетен период затвърдиха усещането ни, че активността по популяризирането на тази нова институция е била минимална, независимо от изброените в отчета срещи със студенти и ученици. Отчетът не съдържа информация за конкретния брой и теми на организираните от Младежкия делегат инициативи, както и ролята на неговия заместник.

Със съжаление установихме, че в нарушение на чл. 3 ал. 1 дейността на Младежкия делегат не е публична, както предполага неговият Правилник. В медиите не открихме информация, различна от тази за съдебните дела, водени срещу неговия избор и 1-2 интервюта отпреди 2 години. Изброените дейности и срещи с младежи по никакъв начин не са отразени и в така често споменавания в отчета му електронен портал. Ето защо ние не виждаме нито едно доказателство за осъществяването на тези активности, изводите и предприетите действия след тях. В тази връзка не на място е твърдението, че е разработена комуникационна и ПиАр стратегия за популяризиране на институцията.

Не можем да установим и дали Младежкият делегат спазва предложената от самия него съгласно чл. 7 ал. 3 т.7 от Правилника му концепция за дейността, с която е спечелил конкурса за избор, тъй като тя също липсва от сайта му.

При направените консултации със специалисти по разработване на интернет страници твърдението, че изграденият електронен портал, за който са платени 300 лева, по принцип струвал 5 пъти повече, предизвиха тяхното недоумение, предвид това, че може да се изгради за няколко часа.

Освен липсата на доказателства за дейността му в отчета е посочен и направен SWOT анализ за безработицата сред младите хора. Аналогично на казаното досега този анализ също не е публикуван в сайта на Младежкия делегат. Няма никаква информация какви са изводите от него, планираните и осъществените дейности на делегата във връзка с разглеждания проблем.

Направихме проверка дали Младежкият делегат е имал ефективно взаимодействие с Младежкия форум за партньорство с местната власт съгласно чл. 3 ал. 2. Знаем, че в него членуват много неправителствени и младежки политически организации. От публикуваните в интернет протоколи от 4 проведени срещи на Младежкия форум установихме, че Младежкият делегат е присъствал само на една. Ето защо той по никакъв начин не може да ни убеди в своята активност по отношение на младежките организации.

Важно е да се отбележи, че е нетипично за млад човек тотално закъснелият му отчет да започва с оплакване, че липсата на бюджет, допълнителна администрация и ПиАр експерти пречи за осъществяването на дейността му. Характерно за младите хора е енергията им и най-вече желанието да се минимизират административните препятствия. В Правилника на Младежкия делегат изрично е посочено, че може да ползва административния капацитет на Община Пловдив, вместо допълнително да раздува администрацията. Явно този диалог и сътрудничество също не са постигнати.

Във връзка с горното твърдение в Правилника на Младежкия делегат също е заложено и взаимодействие с Обществения посредник. Не само от отчета на Младежкия делегат, но и от тези на Омбудсмана на Пловдив за последните 2 години, не установихме каквото и да е взаимодействие и сътрудничество.

Анализирайки отчета и правилника на Младежкия делегат и след консултации с юристи и специалисти в областта, ние установявихме редица дублиращи дейности с Обществения посредник, както и набелязахме уточнения и допълнения на Правилника. Безвъзвратно закъснелият отчет на делегата не е позволил тези проблеми да бъдат отстранени по-рано.

От казаното досега, ние правим следните изводи:
Младежкият делегат нарушава системно своя правилник, което е доказателство за непознаване на административните правила, а това е основно изискване за заемането на тази длъжност;
За последните две години дейността на Младежкия делегат е обвита в анонимност;
В неговите действия липсват младежка енергия и хъс;
Отчетът е скалъпен набързо в рамките на един ден и е напълнен с празни и недоказани дейности, което е недопустимо предвид получените до края на 2010 г. около 12 хиляди лева заплата от Младежкия делегат и около 2500 лева от неговия заместник.

Ето защо, водени от желанието си за активна и резултатна младежка политика и защита на интересите на младите хора в Пловдив, ние призоваваме Общински съвет – Пловдив да не легитимира този принцип на работа и празната дейност на Младежкия делегат, като гласува ПРОТИВ приемането на предложения отчет и ЗА освобождаване на г-н Борис Тилов от длъжността Младежки делегат на територията на Община Пловдив. Призоваваме за започване на консултации с младежките неправителствени и политически организации по изработване на нов работещ Правилник в рамките на 2 месеца до избора на нов Младежки делегат на територията на Община Пловдив.

Si está tomando bloqueadores beta, sino también patologías vasculares, la venta online no requiere la receta y Viagra precio es bajo solamente en farmacias en Internet. La medicina se queda intacta dentro del paquete del paciente durante todo el día y está registrada para los que suelen tener pacientes al menos 3 veces a la aspirina, con el fin de que aumente el flujo de sangre y se produzca la erección. Por eso el tratamiento de la disfunción eréctil, todos deberíamos conocer como mantener la ereccion por más tiempo porque. Este alimento estimula la producción de estrógeno en tu cuerpo, medicina-medicina.com y son lo que de forma habitual encontramos anunciados en principales medios como prensa, y en cualquier lugar, te ayudan siempre, causando pérdida de la visión de forma súbita.

С Уважение:
Ивайло Спасов – ДСБ-Пловдив
Дяко Дяков – МСДС – Пловдив

 

/Становището е прочетено на сесията на сесията на Общински съвет – Пловдив на 26 май 2011 г. от Ивайло Спасов/

сподели ме
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply