Спас Гърневски: Асфалтираме улици, а след това ги разкопаваме за водопровод

Г-н Гърневски, защо гласувахте против заема, като самият Вие, когато бяхте кмет, също сте теглили кредит за ремонт на улици?

Вярно е,  че и аз съм теглил заем от 7 милиона лева, но го върнахме в съща­та година, без да оставим и един лев задължение към банката. Кредитът, гласуван на сесията, ще тежи на градския бюджет цели  14 години, а заедно с другия,  50-милионния заем, пловдивчани трябва да връщат 80 милио­на лева и то с лихви. Вече трета година в качеството си на общински съветник непрекъснато повтарям,  че Пловдив се управлява хао­тично и на парче.

Градът ни няма приета от Общинския съвет конкретна програма с изведени приори­тети за неговото развитие. Липсата на такъв документ води до неаргументирани решения, хаос и неефектив­ност на управлението, което е свързано със загуби и раз­хищения на огромни финансови ресурси независимо от това дали са общински или държавни. В миналия ман­дат беше теглен и разходван заем от 50 милиона лева за път­ната инфраструктура. На последната сесия управлява­щото мнозинство ВМРО и БСП гласува нов кредит от 30 милиона, пак за ремонт на улици.

Какво лошо има да а оправят разбитите улици?

Няма лошо. Истина е, че пътната инфраструктура е един от приоритетните проблеми на Пловдив. Но истина е, че и други сериозни проблеми – водоснабдяването, канализацията и т. н. – също а приоритетни. Асфалтнрането на улиците е последната технологична операция. И кме тът, и областният управител обявиха, че най-после ще стартира проектът за водоснабдяване на Пловдив с чиста вода от каскада „Въча”.

С какво пък ремонтът на улиците би могъл да попречи на проекта „Вьча”?

Преди да дойде водата от „Въча”, трябва да бъдат подменени почти 100-годишните водопроводи, защото в момента и това е доказано, в земята изтичат 60 процента от питейната вода. По същия начин трябва да се подмени и канализацията, където жението е трагично. Според официално писмо до общината, което беяе публикувано в „Марица”, ВиК ЕООД работят по подмяна на ос­новните и магистрални во­допроводи до 2014 г. След това дружеството ще се на­сочи за подмяна на водопро­водите във вътрешнокварталните улици. Общината обаче тегли 30-милионния кредит за асфалтиране на съ­щите улици и то забележете – ще го усвоява до 2013-2014 г.

Какво се получава? Към края на асфалтирането ВиК ЕООД ще стартира своя про­ект и започва пак да разкопа­ва новата настилка.

ВиК ЕООД има ли осигурено финансиране? Все пак ние не можем да караме из дупки в очакване, че един ден ще сменят во­допровода и след това ще асфалтират улиците.

Дружеството изпълня­ва проекта, финансиран от Европейската банка за възс­тановяване и развитие, и той е разделен на етапи. Общи­ната контрира, че който раз­копае улиците, ще  поема възстановяването на настил­ката за своя сметка. Но за мен това е абсолютна безхаберщина, защото след три години  30-те милиона лева ше бъдат изкопани и изхвърлени заедно с асфалта. След това трябва да има още 30 милио­на лева за възстановяване на настилката. Дали държавната фирма ВиК ЕООД ще ги има, не е ясно. Ако пък фир­мата стане общинска, както от доста време се говори, не виждам откъде ще се набавят милиони левове за ремонт на улиците. Точно тогава, след четири години, ще стартира изплащането на главницата на общо 80 милиона лева.

Какво предлагате? Да  продължаваме да си трошим колите в дупки­те?

Не. Но не мога да се съглася, че едни ще теглят кредити, ще правят конкур­си, ще разпределят пари, ще режат ленти, а други управленци ще си скубят косите, защото ще са с вързани ръце. Имам няколко предложения. Трябва да се изгради посто­янно   действаща  междуве­домствена комисия с предс­тавители на общината, ВиК ЕООД и всички останали су­бекти, които имат нещо об­що с подземната инфраст­руктура. Тази комисия ще подготви съгласувани го­дишни графици за ремонт на улици, който включва не само асфалтирането, но и под­мяна на цялата подземна мрежа от тръби и кабели. Същата комисия ще провеж­да конкурсите за избор на строително-монтажните ра­боти и ще осъществява конт­рол за качеството на изпъл­нението, като всеки член ще отговаря с подписите си. Веднага давам пример – на една от улиците до ВИХВП, която беше ремонтирана с 50-милионния  заем, става авария. Техниците отиват и виждат, че положеният ас­фалт е само 2 сантиметра. Подобни конфузни ситуации не бива да се случват. При условие че има съгласувани графици за ремонтите, вече могат да се залагат и конк­ретните пари в бюджета. Ако средствата не стигат, тогава да заложим кредит за 7-8 ми­лиона лева. Така ще бъдем сигурни, че когато се разко­пае една улица, тя няма да се пипа поне десет години, че корупционните практики са сведени до минимум, че е осигурена  прозрачност на процеса и е съхранен общес­твеният интерес. Ние не сме против кредита, но схемата трябва да бъде друга – 100 километра улици, 100 кило­метра водопровод, 100 кило­метра канализация и газоп­ровод, защото това означава минимум 15 години спокойс­твие за хората. Мисля, че банката ще постави същите изисквания към общината, защото всеки лев трябва да хване дикиш, а не да погреб­ваме милиони в земята.

сподели ме