Спас Гърневски: ГЕРБ и ВМРО се надлъгват като разведени съпрузи

Г-н Гърневски, като политик с опит, какво мислите за филма с предизборните изяви на ГЕРБ?

Признавам си, че не съм гледал този филм, нито пък съм проявявал особен интерес към него. Като човек с опит веднага си дадох смет­ка, че в случая става въпрос за поредния по­литически рунд, в който непримирими противни­ци си нанасят тежки крошета. Когато изчетох ко­ментарите, си зададох въпроса: толкова ли са елементарни политици­те на ГЕРБ, че сами да документират във филм „причините” за своята победа?

Има ли смисъл от извънредна сесия, на която случаят да бъде дискутиран, и ако бъде направено предложение да се се­зират правораздавателните институ­ции, как ще гласувате?

Не, няма никакъв смисъл от тази извън­редна сесия. Общинският съвет не е трибунал, нито може да осъществи разследване, нито да раздава присъ­ди. Що се отнася до ком­петентните органи, на тях въобще не им е не­обходима санкция на местния парламент, за да започнат разследва­не по казуса. Изнесеното в медиите е предоста­тъчно, за да се самосезират и вече би трябва­ло да е стартирала съот­ветната процедура. Що се отнася до въпрос дали бих я подкрепил – разбира се. Всеки истин­ски демократ би трябва­ло не само да подкрепи, но и да изиска тази про­цедура, а за партия ГЕРБ това е абсолютно задължително. Полити­ческата принципност се доказва не с думи, а с действия.

Наскоро поискахте оставката на Славчо Атанасов, защото БСП го „командорят епистоларно” по Ва­шите думи. Тъй като основната алтерна­тива на сегашното управление на Пловдив е ГЕРБ, още ли смятате, че тя е по-добра?

Твърдението Ви е не­вярно. С откритото пис­мо до управляващите не поисках, а посъветвах Славчо Атанасов да подаде оставка заради моралната де­градация на местната власт. Управляващата лява коалиция, особено по-червената й част в лицето на БСП, дотам се самозабрави, че бяха преминати всякакви гра­ници. Не само че в зве­ната на общинско подчи­нение цари повсеместна реставрация на черве­ната номенклатура, но станахме свидетели на безпрецедентно писмо на първия секретар на БСП – Пловдив – г-н Илия Баташки, до кмета на града. С него той му на­режда да освободи зам.-кмета Александър Константинов – член на БСП, и на не­гово място да назначи самия него. В световна­та история на диктатури­те – и особено тези от комунистически тип – не е известно да съществува такава епистоларна наглост.

Преди две години, по време на преврата, посъветвах Славчо Атана­сов да не прави изклю­чително грубата грешка да доведе без спечелени избори жадните за власт комунисти. Днес, когато вече са стигнали много по-далеч, той няма откъде и как да намери сили за съпротива. Затова счи­там, че е най-почтено да подаде оставка и да оти­де на нови избори, защо­то през 2007 година Пловдив не е гласувал за тази управленска кон­фигурация.

В първата полови­на на мандата Ви като кмет на власт беше правителството на Жан Виденов и Вие се оплаквахте от черве­на блокада на Плов­див. Мислите ли, че ситуацията се повта­ря сега между ГЕРБ и ВМРО?

Да, наистина през 1995-1996 година тога­вашното правителство бе наложило червена икономическа блокада не само на Пловдив, но и на цяла България. До­ларът стигна 3000 лева. За Пловдив имаше още по-специални мерки, защото си бе позволил да бъде особено горд, непримирим и неповторимо син. Съпротивата ни обаче не се ограни­чи, както сега, в едно полумъжко, полуженско хлипане. Вдигнах­ме на крак града, стра­ната и си извоювахме авторитета и свободата. Днес ситуацията е много по-различна, няма битка на идеи, а за пари. Обик­новено надлъгване меж­ду разведени съпрузи, липса на каквото и да е доверие между тях. Бру­тално политическо надцакване. Навярно в един публичен дом отношенията са далеч по-етични. Не мога да взема стра­ната нито на ония, които подмениха вота на плов­дивчани, след като спе­челиха кметския пост, нито на другите, които ни стовариха 100 хиляди тона софийски боклук, а не си издължават дого­ворените компенсации.

При посещението на Иван Костов и Мар­тин Димитров в Плов­див преди няколко дни стана дума, че следва­щият кмет трябва да е десен. Проучване на агенцията на Татяна Буруджиева обаче даде 2% на кандидат на Синята коалиция, така че за човек на ГЕРБ ли говорите?

За всички трезвомислещи наблюдатели ста­на ясно, че „проучване­то” на червенеещата се Буруджиева е опит за манипулация на наивни­ци и то, забележете, в интелектуалния Плов­див. Нима има здрав разум, който ще повяр­ва, че цели 60% подкре­пят кмета Славчо Атана­сов, голяма част от кои­то привърженици на ГЕРБ и Синята коали­ция. Други пък 60% под­крепяли мнозинство в Общинския съвет, доми­нирано от ГЕРБ. Нима вярвате в тези взаимно изключващи се интер­претации? Що се отнася до “жалките 2%” на Синята коалиция, ще ви припомня, че на послед­ните избори за европей­ски и национален парла­мент сините постигнаха трети резултат в Плов­див, с малка разлика от втория и управляваща тогава БСП.

Как така ни оцениха още преди да е стартирала кампанията за издигане на кандида­ти за общински съветни­ци и кмет на Пловдив? А как ще коментирате пре­тъпканата в четвъртък Градска концертна зала от пловдивчани, дошли на среща с лидерите на Синята коалиция – Мар­тин Димитров и Иван Костов?

Вие бихте ли се кандидатирали отно­во и как със СДС ще изберете общия кандидат-кмет и как ще наредите листите си за съветници?

Аз самият няма да се кандидатирам за кмет на града. Ако бъда издиг­нат, бих приел единстве­но участие в общата листа на Синята коали­ция за съветници. Пред­стои приемане на прави­ла за демократично номиниране на сините кан­дидати за местната власт и всеки издигнат ще се съобрази с тях.

Мислите ли, че ДСБ и СДС имат шансове да влязат в бъдещия Общински съвет, ако числеността му бъде намалена, както се планира в Изборния кодекс? Това ще оста­ви по-малките партии извън борда.

Ограничаването на броя на общинските съ­ветници е абсолютно не­демократичен акт на уп­равляващата партия, но си мисля, че при непре­къснато спадащото й влияние, този опит за служебна победа на предстоящите местни избори ще се обърне срещу тях. Разбира се, че главният удар ще бъде нанесен срещу малките партии, но това в никакъв случай няма да засегне обеди­нените демократи в рам­ките на Синята коали­ция.

Как виждате мест­ната власт след годи­на?

Три са основните по­литическите сили, които догодина ще са основни претенденти за домини­ране в местната власт. Управляващата сега лява коалиция в лицето на БСП, ВМРО-НИЕ и присъединени политиче­ски субекти ще застанат заедно или поотделно в двата тура на изборите зад днешния кмет Славчо Атанасов. ГЕРБ с присъщото им само­чувствие обявяват от­давна, че ще играят сами на вота. Третият, но набиращ все по-голяма сила основен опонент на статуквото, ще се прояви в лицето на традицион­ната реформаторска десница под знамената на Синята коалиция.

Личното ми убеждение е, че обединените сини ще стигнат убедително до балотажа в Пловдив, като на финала е въз­можна всякаква развръз­ка. Най-вероятно от 1 ноември 2011 година уп­равлението на Пловдив ще се поеме от десно-центристка коалиция, в която главна роля ще иг­рае и реформаторската десница.

Интервю за в-к “Новият глас”

Ваня Драганова

сподели ме